Cho thuê thiết bị

   Hiện nay chúng tôi có các loại máy cho thuê:
– Máy toàn đạc Điện tử:
                                Topcon GTS-235N/236N
                                Topcon GTS-105N/102N

                                Topcon Sokkia 2LS CYGNUS KS-102
                                Sokkia SET 5E

                                 Leica TCA 2003

                                 Gowin TKS202                                                      

– Máy kinh vĩ quang học:
                                 Nikon NT2CD

                                 Sokkia TM-20HS
– Máy thuỷ chuẩn quang học tự động:
                                Sokkia B20/B21
– Máy thu GPS 1 tần số:
                                CHC X20

– Máy thu GPS 2 tần số:
                                Pentax G3100-R1

                                Hi-Target V30

– Máy đo sâu hồi âm đơn tia

                                Hydrotrac II